ป้ายพื้อยป้ายพร้อมอักษรโลหะ

ป้ายตัวอักษรออกไฟหลัง